Algemene voorwaarden Muziekles Bart Spruit

Artikel 1. Inschrijving en duur van de overeenkomst
1. Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
2. Minderjarigen moeten ingeschreven worden door hun wettelijke vertegenwoordiger.
3. De rechten en plichten van dit inschrijfformulier zijn op naam en niet overdraagbaar.
4. De lesovereenkomst wordt aangegaan voor een heel jaar. Na dat jaar wordt de lesovereenkomst automatisch voortgezet, tenzij de leerling schriftelijk heeft opgezegd (zie artikel 2).
5. Bij de inschrijving is de datum van ondertekening van het inschrijfformulier, de ingangsdatum van de lesovereenkomst, tenzij anders vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 2. Opzegging of beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus
1. Opzegging is mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
2. Opzegging dient voor de 1e van de maand te geschieden door middel van een schriftelijk bericht aan Bart Spruit.
3. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

Artikel 3. Betalingsverplichting
1. Het lesgeld kan worden betaald in een eenmalige betaling per jaar, of een betaling per maand. Het lesgeld wordt evenredig over het aantal maanden verdeeld. Ook wanneer u kiest voor het betalen per maand dienen de betaaltermijnen die in de vakanties vallen gewoon doorbetaald te worden.
2. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Bart Spruit zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.
3. Betaling van de lesgelden dienen altijd vooruit betaald te worden:
1 – via een automatische incasso: per maand
2 – of via internet bankieren.

Artikel 4. Ziekte of afwezigheid
1. Bij verzuim door de leerling van een overeengekomen les is lesgeld verschuldigd voor de gemiste les(sen).
2. Bij ziekte van de docent wordt er voor vervanging gezorgd wanneer de absentie langer dan twee achtereenvolgende lessen per cursusjaar bedraagt. Mocht vervanging niet mogelijk zijn dan vindt er compensatie plaats door middel van restitutie van het lesgeld dat betaald is over de niet gegeven lessen, ingaande vanaf de 3e les.
3. Bij afmelding van minimaal 48 uur voor aanvang van de les spant Bart Spruit zich in om de les zonder meerkosten te verzetten,
4. Lessen die tijdig zijn afgemeld (zie artikel 4) worden in overleg op een nader moment ingehaald binnen de tijdsduur van de overeenkomst. Er vindt geen restitutie plaats, behalve in de artikel 5 genoemde punten.
5. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op de voorafgaande vrijdag voor 12 uur ’s middags te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de Bart Spruit gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken les in rekening te brengen wanneer er geen andere leerlingen konden worden geplaatst of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht, zulks met een minimum van € 22,50, per 30 minuten.

Artikel 5. Restitutie lesgeld
1. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats d.m.v. een schriftelijk verzoek m.b.t. de onderstaande gevallen:
1 langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring);
2 overlijden van de leerling;
3 lesuitval van lessen veroorzaakt door afwezigheid docent, vanaf de 3e les per cursusjaar.
4 Bij opzegging; restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, verminderd met het bedrag van de maand opzegtermijn.

Artikel 6. Diefstal, vermissing of schade
1. Bart Spruit is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of schade aan de persoonlijke eigendommen van de leerling.
2. Schade die wordt aangebracht aan het gebouw of eigendommen die toebehoren aan Bart Spruit dienen door de leerling, of bij minderjarigheid door de ouder/verzorger, te worden vergoed.

Artikel 7. Lesmateriaal, lestijden en instrumenten
1. De kosten van lesmaterialen zijn voor rekening van de leerling.
2. Wijziging van lestijden is alleen mogelijk in overleg met de docent en kan niet eenzijdig worden gewijzigd.
3. Leerlingen dienen zelf de voor de les benodigde artikelen met zich mee te nemen.

Artikel 8. Leslocatie
1. De lessen vinden in fysieke vorm plaats op Seyndersloot 46 of in bijzondere omstandigheden (lockdown, ziekte) op afstand online via Zoom.